งานสารบรรณ ระบบเลขรับหนังสือราชการ
ของ สพม.42
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

โดย นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพม.42

                                             รหัสผู้ใช้
                                            รหัสผ่าน