ประมวลภาพ-ข่าว

ประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
27 ตุลาคม 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ประชุมบุคลากร ของ สพม.42 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที
ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดี ให้กับนายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ ประชุมเรื่องการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
การรับนักเรียนของโรงเรียนการแข่งขันสูง กับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ร่วมให้ข้อมูล และสังเกตการณ์ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนการแข่งขันสูง กับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ในฐานะประธาน คณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
เข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษภามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่
ประชุมชี้เเจงเเนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลาการ สพม.๔๒ ประชุมชี้เเจงเเนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิบูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำเเพงเพชร เขต ๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน
ประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ เข้าร่วมประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ดร. ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาคที่ ๑๘ ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับเเนวทางการจัดหาที่เรียน
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับเเนวทางการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
พิธีเปิดประชุมสัมนา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสัมนา เรื่อง การประเมินการบังคับใช้กฎหมายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคเเละระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเเก้ไข ณ โรงเเรมห้วยขาเเข้ง เชษฐศิลป์ เเอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุทัยธานี (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขยายห้องเรียนรองรับเด็กนักเรียน ชั้น ม.๑ เเละ ชั้น ม.๔ ที่ไม่มีที่เรียนในเขตพื้นที่ สพม.๔๒ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เเละนายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ เข้าร่วมประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ดร. ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาคที่ ๑๘ ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษภามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าเเถวเคารพธงชาติ เเละเเนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่

 

วิดีโอย้อนหลัง

 ประชุมทางไกลประเมินรอบสี่ภาคเช้า  ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตสะแกรัง ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตพนารักษ์
   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตอู่ไท   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี    ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน
 
 ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตร่มเกล้า
นวมินท์
   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตวิมานลอย ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตอัจฉราลัย 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งยังคงปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รับฟัง ปัญหาเเละอุปสรรค ข้อจำกัด จุดเด่น จุดเเข็งของการพัฒนา  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล"ร.ร.วังหินวิทยาคม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รับฟัง ปัญหาเเละอุปสรรค ข้อจำกัด จุดเด่น จุดเเข็งของการพัฒนา  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล"ร.ร.เขาทองวิทยาคม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 


 

 

ร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ       ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ณ วัดลาดยาว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

   


ความพึงพอใจบริการของเขตพื้นที่

ITA2563

ข้อมูลพื้นฐาน       แผนการดำเนินงาน       แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารทรัพยากรบุคคล       แผนป้องกันการทุจริต
ความโปร่งใส/มาตรการป้องกัน
การทุจริต
      เจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษา       ช่องทางการร้องเรียน/มีส่วนร่วม
 
หน่วยงานสำคัญ

 ช่องทางสื่อสารของส่วนกลาง

×

Error

You are not authorised to view this resource.