ประมวลภาพ-ข่าว

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้เข้าร่วมเเสดงความยินดี ให้กับนายวิมล ปรักมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังข่อยพิทยา ณ โรงเรียนวังข่อยพิทยา (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ ประชุมเรื่องการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์)
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
การรับนักเรียนของโรงเรียนการแข่งขันสูง กับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ มอบหมายให้ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ร่วมให้ข้อมูล และสังเกตการณ์ เรื่องการรับนักเรียนของโรงเรียนการแข่งขันสูง กับสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนหนองฉางวิทยา และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมทางไกล video conference การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธกร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา เเละตัวเเทนครูเเนะเเนวจะนวน๕โรงเรียน ร่วมประชุมทางไกล video conference การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ในฐานะประธาน คณะกรรมการ กตปน.เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
เข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษภามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าเเถวเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่
ประชุมชี้เเจงเเนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯ
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลาการ สพม.๔๒ ประชุมชี้เเจงเเนวทางการประเมินตัวชี้วัดฯของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลเเละนิเทศศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมวิบูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำเเพงเพชร เขต ๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน
ประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ เข้าร่วมประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ดร. ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาคที่ ๑๘ ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับเเนวทางการจัดหาที่เรียน
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ดร. อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับเเนวทางการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ จัดหาที่เรียนให้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
พิธีเปิดประชุมสัมนา
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมสัมนา เรื่อง การประเมินการบังคับใช้กฎหมายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาคเเละระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเเก้ไข ณ โรงเเรมห้วยขาเเข้ง เชษฐศิลป์ เเอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุทัยธานี (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ พร้อมด้วยบุคลากร สพม.๔๒ เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขยายห้องเรียนรองรับเด็กนักเรียน ชั้น ม.๑ เเละ ชั้น ม.๔ ที่ไม่มีที่เรียนในเขตพื้นที่ สพม.๔๒ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สพม.๔๒ (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
ประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เเละนายวัชรพัฐ มะธิตะโน ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ เข้าร่วมประชุม การตรวจ ติดตาม นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ โดยท่าน ดร. ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาคที่ ๑๘ ในนามผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา (นุสรา มุจรินทร์ ปชส. สพม.๔๒ รายงาน)
เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒ เข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ
กิจกรรมเข้าเเถวเคารพธงชาติ
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษภามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ได้นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ เข้าเเถวเคารพธงชาติ เเละเเนะนำบุคลากรใหม่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นที่

 

วิดีโอย้อนหลัง

 ประชุมทางไกลประเมินรอบสี่ภาคเช้า  ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตสะแกรัง ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตพนารักษ์
   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตอู่ไท   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตตากฟ้าตาคลี    ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน
 
 ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตร่มเกล้า
นวมินท์
   ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตวิมานลอย ประชุมทางไกลสหวิทยาเขตอัจฉราลัย 
   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งยังคงปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รับฟัง ปัญหาเเละอุปสรรค ข้อจำกัด จุดเด่น จุดเเข็งของการพัฒนา  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล"ร.ร.วังหินวิทยาคม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

รับฟัง ปัญหาเเละอุปสรรค ข้อจำกัด จุดเด่น จุดเเข็งของการพัฒนา  การดำเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล"ร.ร.เขาทองวิทยาคม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 


 

 

ร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อ       ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง ณ วัดลาดยาว วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓

การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

   


ความพึงพอใจบริการของเขตพื้นที่

ITA2563

ข้อมูลพื้นฐาน       แผนการดำเนินงาน       แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

 

การจัดซื้อจัดจ้าง
      การบริหารทรัพยากรบุคคล       แผนป้องกันการทุจริต
ความโปร่งใส/มาตรการป้องกัน
การทุจริต
      เจตจำนงเขตพื้นที่การศึกษา       ช่องทางการร้องเรียน/มีส่วนร่วม
 
หน่วยงานสำคัญ

 ช่องทางสื่อสารของส่วนกลาง